Melissa Thomas- Hunt

หัวหน้าฝ่ายความหลากหลายและการเป็นส่วนหนึ่งระดับโลก

เมลิสซา ซี โทมัส-ฮันต์ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายความหลากหลายและการเป็นส่วนหนึ่งระดับโลกของ Airbnb จะมาเป็นผู้ริเริ่มใช้กลยุทธ์และจัดการโครงการด้านความหลากหลาย การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค และการเป็นส่วนหนึ่งในระดับโลก 

เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างทีมที่มีความหลากหลายระดับโลก และได้เข้าร่วมกับ Airbnb หลังออกจากตำแหน่งรองประธานฝ่ายความเป็นเลิศด้านการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ ซึ่งขณะนั้นเธอทำหน้าที่ในการช่วยยกระดับความเสมอภาค ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมในงานวิจัยทางวิชาการและชุมชนของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มงานที่แวนเดอร์บิลต์ โทมัส-ฮันต์ยังเคยรับตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านความหลากหลายระดับโลกที่โรงเรียนบริหารธุรกิจดาร์เดนของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ซึ่งเธอมุ่งเน้นให้ชุมชนนักศึกษาได้รับการตระหนักถึง รับฟัง เห็นคุณค่า และได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง

กว่า 25 ปีที่เธอได้สอนปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจและการเป็นผู้นำองค์กร รวมถึงการจัดการกระบวนการในทีม การเจรจา และการดำเนินงานวิจัยเพื่อคลี่คลายปัจจัยต่าง ๆ การยกระดับและขยายการสนับสนุนตัวบุคคล กลุ่มผู้หญิง ผู้ด้อยโอกาสและชนกลุ่มน้อย บทความและวารสารวิชาการของเธอได้รับการตีพิมพ์ อาทิ​ Research on Organizational Behavior, Organization Science, Organizational Behavior and Human Decision Processes, the Journal of Applied Psychology, the Journal of Experimental Social Psychology, Management Science, Personality and Social Psychology Bulletin and Research on Managing Groups and Teams.

เธอได้รับปริญญาโทและเอกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เคลลอกก์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน

< เกี่ยวกับเรา