การใช้เว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ เนื้อหาทั้งหมดที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ (รูปถ่าย ไฟล์เสียง วิดีโอ และอื่นๆ) นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข่าวสารเท่านั้น ห้ามนำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเพื่อการค้าอย่างเด็ดขาด