ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการรักษาความสะอาดที่พักสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ในไทย

ข้อแนะนำเพิ่มเติมชุดนี้พัฒนาขึ้นจากการปรึกษาระหว่าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ Airbnb เพื่อให้เจ้าของที่พัก Airbnb ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

เลือกสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว สิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (นํ้ายาฟอกขาว) 0.1% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ 0.5% ในการเช็ดทำความสะอาด

จัดให้ภายในห้องพักมีระบบระบายอากาศที่ดีและมีการทำความสะอาดสมํ่ำเสมอ

เช็ดทำความสะอาดบนพื้นผิวให้เช็ดไปในทางเดียวกัน ไม่ซํ้ารอยเดิม โดยเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยไปมาก

ป้องกันความเสี่ยงในการใช้พื้นที่ส่วนกลางในที่พักของนักท่องเที่ยว โดยแนะนำให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ ให้ทางที่พักจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริการและมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค
เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค แนะนำให้ฉีดสเปรย์นํ้ายาฆ่าเชื้อลงบนผ้าแล้วเช็ดบนพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณโดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณีที่มีบริการให้ผู้เข้าพักใช้สิ่งของต่างๆ เช่น เสื้อคลุม ผ้าเช็ดตัว หวี แก้วนํ้า และนํ้าดื่ม เป็นต้น โดยให้จัดเป็นชุดๆ สำหรับแต่ละบุคคล

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่